ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Aktywności ruchowe przy muzyce dedykowane dzieciom w wieku 1-3 lat oraz ich opiekunom. Zajęcia mają na celu wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju najmłodszych:
- W obszarze emocjonalnym poprzez swobodne wyrażanie uczuć oraz próby ich zrozumienia;
- W obszarze społecznym dzięki nawiązywaniu relacji w grupie
i pielęgnowaniu prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka;
- W obszarze poznawczym ze względu na rozwijane umiejętności koncentrowania uwagi, zapamiętywania, przetwarzania informacji
z otoczenia;
- W obszarze fizycznym, szczególnie w zakresie nabywania sprawności fizycznej oraz rozwijania koordynacji ruchowej, a także percepcji wzrokowej i słuchowej;
- W obszarze artystycznym, szlifując podstawowe umiejętności muzyczne, takie jak śpiew, taniec, czy gra na instrumentach oraz obcując z różnorodnymi dziedzinami sztuki;
- W obszarze edukacyjnym poprzez treści dostosowane do wieku, codziennych nawyków oraz zainteresowań dzieci. 

ZAJĘCIA WOKALNE

Podstawy emisji i higieny głosu mające na celu kształtowanie bądź doskonalenie umiejętności śpiewu i prawidłowego posługiwania się aparatem mowy. Zajęcia wzbogacone o pracę nad repertuarem muzycznym (przydatną szczególnie przed wystąpieniami, konkursami, przesłuchaniami, itd.) oraz nad ruchem i wizerunkiem scenicznym. Organizowane aktywności nie tylko wspierają rozwój umiejętności muzycznych, ale wpływają również na muzykalność uczestników i ich zainteresowania artystyczne. Wiedza z teorii muzyki przekazywana jest w sposób przystępny tak, aby każdy mógł zrozumieć jej zastosowanie w praktyce i chętnie wdrażał ją w swój rozwój wokalny.


ZAJĘCIA TEATRALNE

Aktywności skupione wokół słowa, ruchu, muzyki i plastyki pomagają uczestnikom lepiej rozumieć i przeżywać otaczający nas świat. Oprócz wspierania wielopłaszczyznowego rozwoju, zajęcia przygotowują do wyzwań związanych z funkcjonowaniem człowieka
w społeczeństwie (odczytywanie, nazywanie i okazywanie emocji; przybieranie ról i postaw; kreatywne rozwiązywanie problemów, itp.). Współdziałając w grupie, nabywane są nie tylko akceptacja
i poszanowanie drugiej osoby, ale również umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień. 


JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Gry i ćwiczenia ukazujące dzieciom naukę języka obcego w formie zabawy i doświadczania. Koncepcja zajęć kładąca nacisk na ruch, aktywne działanie oraz ekspresję muzyczną i plastyczną sprawiają, że dzieci swobodnie i w pozytywnej atmosferze wzbogacają swój zasób słownictwa w oraz umiejętność posługiwania się nim. Treści oparte
o zagadnienia życia codziennego i otaczającego świata zachęcają do zdobywania nowej wiedzy oraz szlifowania już zdobytych umiejętności.
 

 
 
 

EDUKACJA W PRZEDSZKOLACH
I ŻŁOBKACH

- Rytmika;
- Logorytmika;
- Zajęcia teatralne;
- Sensoplastyka®.